Tag Archives: foreign policy

Mistrali müügist

Olles küll pooleteist aasta jooksul Euroopa Parlamenti informeerinud oma seisukohast Mistrali müügi asjus, lisan siiski ses lootusetuna näivas asjas ühe kirjaliku küsimuse Euroopa Nõukogule.

Väliskomisjon

Väliskomisjon ehk AFET (Affairs Etrangéres) on EL välispoliitiliste küsimustega tegelev komisjon.  150pealine komisjon tegutseb lähtudes mõistagi poliitiliste fraktsioonide tahtest, aga raamistiku just välispoliitilisteks teemadeks annavad Euroopa Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP). Viimasega tegeleb Väliskomisjoni allkomisjon SEDE ehk Kaitse-ja julgeoleku allkomisjon. Tegeletakse riikidevaheliste suhtluse, ÜRO koostööga, inimõiguste ja demokraatia edendamise, rahvusvaheliste assotsiatsioonilepingute sõlmimise ja järelvalvega, tehakse valimisvaatlusi ja veel palju muud.

Teisisõnu võtab AFET sõna teemadel nagu Lähis-Ida, Afganistaan, Island, Arktika, Iraan ja ka Venemaa. Paraku erineb AFET teistest komisjonidest lisaks oma tavalisemast intrigeerivamale sisule lisaks ka sellepoolest, et AFET (ja tema allkomisjonid) ei evi kaasotsustusvõimet ehk inimesikeeli – AFETist tulevatel tekstidel puudub seadustandev jõud.

 Lisainfo:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=ET&body=AFET