Category Archives: Komisjonid

Väliskomisjon

Väliskomisjon ehk AFET (Affairs Etrangéres) on EL välispoliitiliste küsimustega tegelev komisjon.  150pealine komisjon tegutseb lähtudes mõistagi poliitiliste fraktsioonide tahtest, aga raamistiku just välispoliitilisteks teemadeks annavad Euroopa Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP). Viimasega tegeleb Väliskomisjoni allkomisjon SEDE ehk Kaitse-ja julgeoleku allkomisjon. Tegeletakse riikidevaheliste suhtluse, ÜRO koostööga, inimõiguste ja demokraatia edendamise, rahvusvaheliste assotsiatsioonilepingute sõlmimise ja järelvalvega, tehakse valimisvaatlusi ja veel palju muud.

Teisisõnu võtab AFET sõna teemadel nagu Lähis-Ida, Afganistaan, Island, Arktika, Iraan ja ka Venemaa. Paraku erineb AFET teistest komisjonidest lisaks oma tavalisemast intrigeerivamale sisule lisaks ka sellepoolest, et AFET (ja tema allkomisjonid) ei evi kaasotsustusvõimet ehk inimesikeeli – AFETist tulevatel tekstidel puudub seadustandev jõud.

 Lisainfo:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=ET&body=AFET

Põhiseaduskomisjon

Põhiseaduskomisjon ehk AFCO (Affairs Constitutionelles) vastutab Euroopa Parlamendis eeskätt Euroopa Liidu enda seisukohalt möödapääsmatute ja hädavajalike küsimuste eest. Teiste seas on komisjoni ülesandeks tegeleda  Euroopa Liidu aluslepingu rakendamise ja hindamisega, laienemisega seotud institutsionaalsete aspektidega, uute asutuste loomise ja haldamisega kaasnevate seaduslike küsimustega ning Euroopa institutsioonidevaheliste suhetega. Ühtlasi käib töö ELi ühtset valimisseaduse loomisel. Ja seda juba 1976.aastast alates.

Põhiseaduskomisjon on seega seadusloomega ehk otsesemalt seotud kui nii mõnedki teised EP komisjonid. Lisaks teostatakse ka institutsionaalset järelevalvet liikmesriigi poolt toime pandud ühiste põhimõtete tõsise ja järjekindla rikkumise osas.

Esialgsel vaatamisel ei tundu tegemist olevat maailma kõige põnevamate teemadega, ent olulised ja päevakohased on nad sellest hoolimata. Näiteks pandi Lissaboni lepingu raames loodud Välisteenistuse struktuuri ja toimimisprintsiipide alus pandi paika just nimelt Põhiseaduskomisjonis 2010.a esimesel poolel (nn Broki-Verhofstadti raport). Tegemist oli kaasaotsustusmenetlusega, mis tähendas, et parlamendil oli koos Euroopa Komisjoniga Välisteenistuse loomisel samasugune seadustandev roll täita.

Lisainfo:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=ET&body=AFCO

Julgeoleku- ja kaitse allkomisjon

Julgeoleku- ja kaitse allkomisjon ehk SEDE (Sécurité et défense) on Väliskomisjoni allkomisjon. Komisjoni pädevusse kuuluvad: ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP).

Teisisõnu arutatakse käesolevas Euroopa kaitsega nii teema piiride sees kui ka nendest väljaspool: kuidas senisest paremini teha piirideülest koostööd kuritegevusega ja terrorismiga võitlemisel ning kuidas EL saab ühiselt vastata 21. sajandi julgeolekuga seotud väljakutsetele. 

Lisainfo:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=ET&body=SEDE