Kas Eestile tehti liiga või siiski mitte?

12. märtsi “Keskpäevatunnis” tekkis saateosalistel küsimus “kuidas sattus Eesti ajakirjandusvabaduse seisukohast probleemsete riikide sekka?” ning nad kutsusid eetris nimeliselt mind selgitusi andma. Proovin oma võimaluste ja teadmiste piires ausalt vastata.

Muidugi saaksid tegelikult Eesti liberaalid ehk pädevamalt seletada, sest just ALDE fraktsioon Ungari meediaseadust kritiseeriva resolutsiooni algatas, ehkki ükski eestlasest liberaal algatajate hulgas polnud. Impulss nn Langi seaduse hukkamõistuks tuli siis Ojulandi, Oviiri ja Savisaar-Toomasti fraktsioonist. Seega mõistab reformierakonna esindaja hukka oma erakonna meediaalase seaduse.

Kas aga üldse “Langi seadust” silmas peetakse? Sest resolutsioon ise viitab arutelule Itaalia meediakontsentratsiooni üle oktoobris 2009. aastal. Siis esinesin plenaaristungil ka mina, väljendades muret keskerakondliku Tallinna linnameedia kontsentreerituse üle ning sellest johtuva ühekülgse info levitamise pärast. Kui nii, siis on heameel tõdeda, et Oviir ja Savisaar-Toomast toetavad minu seisukohti Tallinna meediaimpeeriumi osas…

Minu toonast sõnavõttu saab vaadata siit.

Ungari resolutsiooni hääletus ei olnud nimeline, sestap ei saa protokollist vaadata, kes kuidas kätt tõstis. Igatahes silma järgi vaadeldes näis mulle, et kõik Eesti saadikud, välja arvatud Tunne Kelam, hääletasid poolt. EPP saadikurühma juht Joseph Daul palus istungit koguni resolutsiooni üldse mitte hääletada, sest “Ungari on just vastu võtnud seadusemuudatused, mida Euroopa Komisjon oli soovitanud.” On üsna tavapärane, et oma liikmesparteid ei soovita poliitiliste gruppide poolt eriti kritiseerida ning Fidesz on EPP liige. Nii et EPP hääletas resolutsiooni vastu. Briti Konservatiivide rühm jäi erapooletuks. 316 poolt, 264 vastu ja 33 erapooletut sedastab protokoll.

Kõneallolev lõik resolutsioonist kõlab nii:

B. arvestades, et meediapluralism ja -vabadus tekitavad ELis ja selle liikmesriikides, eelkõige Itaalias, Bulgaarias, Rumeenias, Tšehhi Vabariigis ja Eestis, jätkuvalt tõsist muret, nagu seda nähtub Ungaris 2010 aasta juuni ja detsembri vahel esitatud meediaseadusi ja põhiseaduse muudatusi tabanud kriitika, mida väljendasid rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsioon (OSCE) ning Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik, paljud rahvusvahelised ja siseriiklikud ajakirjanike kutseorganisatsioonid, toimetajad ja kirjastajad, inimõiguste ja kodanikuvabaduste eest seisvad valitsusvälised organisatsioonid ning ka liikmesriigid ja Euroopa Komisjon;

Nii et teatud mõttes on Tšehhi, Itaalia, Eesti ja Rumeenia nüüd ühes lauses Ungariga ja  justkui identsete probleemidega. Kui aga mõttega seda resolutsiooni lugeda, siis võib ka järeldada (ja uurides ilmnevad ka asjaolud), et tegelikult on iga riigi probleemid suhteliselt nüansirikkad ning Ungari pihta tehtud (ja tekstis loetletud) kriitikat nende riikide suhtes pole olnud. Rumeenia osas on olnud Euroopa Parlamendis arutelu PETi komisjonis, teiste kohta mitte.

Tehniliselt ei teinud ükski MEP ettepanekut just neid riike probleemikandjatena nimetada, vaid see lause sündis olemasoleva avaliku info põhjal ning mille tootjateks Eesti poolelt oli peamiselt Ajalehtede Liit. Kaebus on seega ikkagi nn Langi seaduse suhtes. Parlamendi seisukohast on aga ainuke protokollitud meediaprobleem Eestis kurikuulus Tallinna kesk-meedia probleem. Ehk teisisõnu on üsna tüüpiline euroopalik resolutsioon, kus igale osapoolele jääb tõlgendusvõimalusi.

Minu ülestunnistus siinkohal on, et ma ei tegelenud resolutsiooniprojektiga vahetult (roheliste seas oli “vari” Judith Sargentini, kes mulle seda aspekti eelnevalt ei tutvustanud) ning ma ei teadnudki sellise lause olemasolust. Ning teised Eesti MEPid võivad ju väita, et nemad olid teadlikud, aga ma ei usu, et nad seda väites sama-aegselt siirad ja ausad olla saaksid. Loo moraal võiks olla, et ehkki midagi hirmsat ja paha ei juhtunud, peaksid Eestist pärit MEPid ikkagi ammu väljakäidud struktuurse koostöö infovahetuses rakendama, muidu jääb teinekord ehk miskit olulisematki kahe silma vahele!