Väliskomisjon

Väliskomisjon ehk AFET (Affairs Etrangéres) on EL välispoliitiliste küsimustega tegelev komisjon.  150pealine komisjon tegutseb lähtudes mõistagi poliitiliste fraktsioonide tahtest, aga raamistiku just välispoliitilisteks teemadeks annavad Euroopa Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP). Viimasega tegeleb Väliskomisjoni allkomisjon SEDE ehk Kaitse-ja julgeoleku allkomisjon. Tegeletakse riikidevaheliste suhtluse, ÜRO koostööga, inimõiguste ja demokraatia edendamise, rahvusvaheliste assotsiatsioonilepingute sõlmimise ja järelvalvega, tehakse valimisvaatlusi ja veel palju muud.

Teisisõnu võtab AFET sõna teemadel nagu Lähis-Ida, Afganistaan, Island, Arktika, Iraan ja ka Venemaa. Paraku erineb AFET teistest komisjonidest lisaks oma tavalisemast intrigeerivamale sisule lisaks ka sellepoolest, et AFET (ja tema allkomisjonid) ei evi kaasotsustusvõimet ehk inimesikeeli – AFETist tulevatel tekstidel puudub seadustandev jõud.

 Lisainfo:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=ET&body=AFET