Julgeoleku- ja kaitse allkomisjon

Julgeoleku- ja kaitse allkomisjon ehk SEDE (Sécurité et défense) on Väliskomisjoni allkomisjon. Komisjoni pädevusse kuuluvad: ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP).

Teisisõnu arutatakse käesolevas Euroopa kaitsega nii teema piiride sees kui ka nendest väljaspool: kuidas senisest paremini teha piirideülest koostööd kuritegevusega ja terrorismiga võitlemisel ning kuidas EL saab ühiselt vastata 21. sajandi julgeolekuga seotud väljakutsetele. 

Lisainfo:

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=ET&body=SEDE